Výpočet vlnovcového ventilu

Popis ventilu

Uzavírací vlnovcový ventil DN10, Pp20, Tp300, materiál 08Ch18N10T, ovládáním ručním kolem.

Cíl výpočtu

Výpočet pevnosti a životnosti tělesa ventilu dle požadavků předpisu OTT-87 (VTP 87/91).

Popis výpočtu

Výpočtové stavy pro kontrolu statické pevnosti byly zvoleny tak, aby odpovídaly požadavkům předpisu OTT-87
a předpokládaným provozním podmínkám ventilu v místě jeho instalace.

Životnost tělesa a nátrubků ventilu byla stanovena pro zatěžovací stavy (a počet jejich opakování) definované v OTT-87. Pro primární okruh byly zatěžovací stavy zvoleny dle Přílohy 2 (VVER 1000), pro sekundární okruh dle č. 3.24 s doplněním o rychlý ohřev tělesa médiem o teplotě 150°C.

Odolnost tělesa a nátrubků ventilu vůči seizmické události byla prověřena na hodnoty účinků od potrubí odpovídajících úrovni MVZ (Příloha 4) a na zrychlení splňující požadavky kapitoly 7.6 OTT-87.

Vyhodnocení výsledků

Pro výpočtové zatěžovací stavy byla vypočtena napětí příslušných kategorií (σ1, σ2, σRV, σs1, σs2). Ta byla posouzena
k jejich limitním hodnotám stanoveným dle předpisu PNAE G-7-002-86.

Z napětí získaných z  výpočtů jednotlivých zatěžovacích stavů byly určeny maximální amplitudy fiktivního redukovaného napětí (σaF) a z nich, pro daný počet provozních cyklů, byla dle metodiky uvedené v předpisu PNAE G-7-002-86 vypočtena kumulace poškození. Pro výpočet byl použit program STATES.


Fotogalerie

Úvodem   |   Specializace   |   Reference   |   Kontakt
Mapa stránek